can bo va giang vien

Ngày đăng: 24/06/2011 14:35:50

KHOA MARKETING (tháng 5 năm 2016)

BAN CHỦ NHIỆM KHOA
PGS.TS. Trư­ơng Đình Chiến: Trưởng khoa
(chientd@neu.edu.vn; tdchien@yahoo.com)
PGS.TS. Vũ Huy Thông: Phó Trưởng khoa
(thongvh@neu.edu.vn; vhthong@yahoo.com)

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
PGS.TS. Vũ Huy Thông: Bí thư Chi bộ
TS. Phạm Văn Tuấn: Chủ tịch Công đoàn
ThS. Lê Phạm Khánh Hòa: Bí thư LCĐ

 

BỘ MÔN MARKETING

1. PGS.TS. Phạm Thị Huyền
2. TS. Phạm Hồng Hoa
3. GS.TS. Trần Minh Đạo
4. GS.TS. Nguyễn Viết Lâm
5. PGS.TS. Vũ Minh Đức
6. TS. Nguyễn Hoài Long
7. TS. Phạm Văn Tuấn
8. ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
9. ThS. Nguyễn Thanh Thủy
10. ThS. Dương Thị Hoa
11. ThS/NCS. Nguyễn Thu Lan
12. ThS/NCS. Đinh Vân Oanh
13. ThS/NCS. Phạm Thị Kim Thanh
Trưởng Bộ môn (phamthihuyenmktg@gmail.com)
Phó Trưởng Bộ môn
Giảng viên cao cấp
Giảng viên cao cấp
Giảng viên chính
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên

 

BỘ MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING

1. ThS/NCS. Nguyễn Quang Dũng
2. ThS/NCS. Nguyễn Đình Toàn
3. TS. Doãn Hoàng Minh
4. NCS. Cao Tiến C­ường
5. ThS. Nguyễn Minh Hiền
6. ThS/NCS. Lê Phạm Khánh Hoà
7. ThS. Phạm Thị Minh Ngọc
8. ThS. Trần Hồng Nhung
9. ThS/NCS. Nguyễn Khánh Vân
10. CHV. Phạm Thị Thanh Thuỷ
Q. Trưởng Bộ môn (qcdung68@gmail.com)
Phó Trưởng Bộ môn
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên

 

BỘ MÔN ĐỊNH GIÁ

1. TS. Nguyễn Ngọc Quang
2. ThS. Nguyễn Thị Minh Phư­ơng
3. PGS.TS. Vũ Trí Dũng
4. ThS. Trần Việt Hà
5. ThS. Nguyễn Thị  Minh Nguyệt
Trưởng Bộ môn (qnn9@yahoo.fr)
Phó Trưởng Bộ môn
Giảng viên chính
Giảng viên
Giảng viên

TRUNG TÂM MARKETING VÀ THƯƠNG HIỆU

1. TS. Nguyễn Hoài Long Giám đốc Trung tâm (longnguyenhoai@gmail.com)

 

VĂN PHÒNG

1. CN.CVC. Trần Bích Thủy
2. CHV. Nguyễn Minh Phương
Chuyên viên chính-Trợ lý Đào tạo
Văn thư