Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 24/06/2011 14:34:58

Cơ cấu tổ chức

Khoa Marketing có 03 Bộ môn và 01 Trung tâm

     Bộ môn Marketing

     Bộ môn Truyền thông Marketing

     Bộ môn Định giá

                                 Trung tâm Marketing và Thương hiệu

Đội ngũ lãnh đạo

    Ban chủ nhiệm khoa:

                                     Trưởng khoa:  PGS.TS Trương Đình Chiến

                                     Phó trưởng khoa:  PGS.TS. Vũ Huy Thông 

    Bộ môn Marketing:

                                     Trưởng Bộ môn:  TS. Phạm Thị Huyền

                                     Phó trưởng Bộ môn:  TS. Phạm Hồng Hoa

    Bộ môn Truyền thông Marketing:

                                     Q.Trưởng Bộ môn:  ThS. Nguyễn Quang Dũng

                                     Phó trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Đình Toàn

    Bộ môn Định giá:

                                     Trưởng Bộ môn:  TS. Nguyễn Ngọc Quang

                                     Phó trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Minh Phương

     Trung tâm Marketing và Thương hiệu:

                                                             Giám đốc: 

                                                             

 

          Tổng số cán bộ, giáo viên cơ hữu trong khoa hiện nay: 

Trong đó:

      - Giáo sư: 2

      - Phó giáo sư: 3

      - Tiến sĩ: 10

      - Thạc sĩ: 15

                                                      - Cử nhân: 3